ZIELONE ŒWIATŁO DLA EDUKACJIZIELONE ŒŚWIATŁO DLA EDUKACJI

Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje uczniów
ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MASZEWKU

Zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i przyrody.
Koła przedmiotowe dla chcšcych dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania z matematyki, języka polskiego, języków obcych, przyrody, informatyki.
Zajęcia specjalistyczne z logopedš majšce na celu korekcję ewentualnych wad wymowy, usprawnienie porozumiewania się oraz dbałoœć o kulturę słowa potocznego.
Zajęcia z pedagogiem usprawniajšce rozwój intelektualnych, psychicznych i społecznych, a także zajęcia zwišzane z równoœciš kobiet i mężczyzn oraz z przeciwdziałaniem przemocy w szkole. 

 

Zestaw podręczników do realizacji w roku szkolnym 2014/2015 znajduje się w zakładce "Dla rodziców" 

 Podręczniki do kl. I zostaną wydane w szkole zgodnie z nowymi przepisami MEN. 

RODZICE PIERWSZOKLASISTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ OTRZYMAJĄ WE WRZEŚNIU KOMPLET RZĄDOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB ICH ZAKUP ZOSTANIE POKRYTY Z DOTACJI, KTÓRĄ OTRZYMA SAMORZĄD.

 

Wyprawka szkolna 2014

 

Projekt Rządowego programu pomocy uczniom ”Wyprawka szkolna 2014”

 Projekt przewiduje dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach:

II i III lub VI szkoły podstawowej

 

- dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

- słabowidzących,

- niesłyszanych,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

- słabosłyszących,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Ustalono jednolite kryterium dochodowe – na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych- dla wszystkich uczniów, którzy ubiegają się o dofinansowanie z tego tytułu. Dochód, który będzie uprawniał do pomocy , to 539 zł netto  na osobę w rodzinie.

                                                                                                   

 


  Wielka zbiórka wakacyjna - materiałów plastycznych, gier planszowych, książek i zabawek

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku ogłasza Wielką Zbiórkę Wakacyjną: zabawek, książek i artykułów plastycznych. Prosimy mieszkańców Gminy Wicko aby przynosić do GOKiS Wicko niepotrzebne zabawki, gry planszowe, książki i artykuły plastyczne w dobrym stanie, które zostaną rozdzielone pomiędzy świetlice wiejskie Gminy Wicko. Zbiórka trwa do 27 czerwca 2014 roku również w naszej szkole! Zachęcamy do porządków w szafach i przynoszenia w\w przedmiotów.

 

 

 


 

 Gmina Wicko - informuje o uruchomieniu gminnego system powiadamiania SMS.

System informuje za pomocą bezpłatnej informacji SMS o nadchodzących zagrożeniach, awariach oraz imprezach kulturalnych i sportowych. Zarejestrowani użytkownicy otrzymają również komunikaty urzędowe.

Otrzymywanie SMS -ów z gminy nie wiąże się z żadnymi kosztami.

W celu rejestracji wystarczy wysłać wiadomość SMS z treścią DODAJ na numer 661001182.

W przypadku poprawnej rejestracji zostanie przesłany SMS zwrotny informujący o zarejestrowaniu w gminnym systemie powiadamiania.

 


Informujemy, że w dniach 23.06.2014r.-25.06.2014r. w naszej szkole będzie miał miejsce kiermasz podręczników używanych według następujacego harmonogramu:

 

poniedziałek  23.06.2014r.  godz. 11.00-13.00

wtorek          24.06.2014r.  godz. 7.45-8.45

środa            25.06.2014r.  godz. 8.00-9.30

 

W dniach 02.09.2014r.-05.09.2014r. przewidujemy dodatkowy kiermasz podręczników dla "spóźnialskich". 

Harmonogram podany będzie w terminie późniejszym.

 


 

 

 

 


 

 


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wszystkich: 136 624
Wczoraj: 346
Dzisiaj: 195
Online: 4

artwolan.pl