ZIELONE ŒWIATŁO DLA EDUKACJIZIELONE ŒŚWIATŁO DLA EDUKACJI

Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje uczniów
ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MASZEWKU

Zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i przyrody.
Koła przedmiotowe dla chcšcych dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania z matematyki, języka polskiego, języków obcych, przyrody, informatyki.
Zajęcia specjalistyczne z logopedš majšce na celu korekcję ewentualnych wad wymowy, usprawnienie porozumiewania się oraz dbałoœć o kulturę słowa potocznego.
Zajęcia z pedagogiem usprawniajšce rozwój intelektualnych, psychicznych i społecznych, a także zajęcia zwišzane z równoœciš kobiet i mężczyzn oraz z przeciwdziałaniem przemocy w szkole. 

 

Szkoła Podstawowa w Maszewku  informuje :

  

       Inauguracja  roku  szkolnego 2014/2015

 

              01.09.2014.  godz. 9.00

 

  

Dowozy :

Wrzeście Stacja  -   7.45

Komaszewo        -   7.50

Bargędzino          -   8.05

Roszczyce            -  8.10

Strzeszewo           -  8.25

Wojciechowo       -  8.30

Zdrzewno             -  8.40

Kopaniewo          -   8.45 

 


  

Zestaw podręczników do realizacji w roku szkolnym 2014/2015 znajduje się w zakładce "Dla rodziców" 

 Podręczniki do kl. I zostaną wydane w szkole zgodnie z nowymi przepisami MEN. 

RODZICE PIERWSZOKLASISTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ OTRZYMAJĄ WE WRZEŚNIU KOMPLET RZĄDOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB ICH ZAKUP ZOSTANIE POKRYTY Z DOTACJI, KTÓRĄ OTRZYMA SAMORZĄD.

 

Wyprawka szkolna 2014

 

Projekt Rządowego programu pomocy uczniom ”Wyprawka szkolna 2014”

 Projekt przewiduje dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach:

II i III lub VI szkoły podstawowej

 

- dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

- słabowidzących,

- niesłyszanych,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

- słabosłyszących,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Ustalono jednolite kryterium dochodowe – na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych- dla wszystkich uczniów, którzy ubiegają się o dofinansowanie z tego tytułu. Dochód, który będzie uprawniał do pomocy , to 539 zł netto  na osobę w rodzinie.                                                                                            


 

 Gmina Wicko - informuje o uruchomieniu gminnego system powiadamiania SMS.

System informuje za pomocą bezpłatnej informacji SMS o nadchodzących zagrożeniach, awariach oraz imprezach kulturalnych i sportowych. Zarejestrowani użytkownicy otrzymają również komunikaty urzędowe.

Otrzymywanie SMS -ów z gminy nie wiąże się z żadnymi kosztami.

W celu rejestracji wystarczy wysłać wiadomość SMS z treścią DODAJ na numer 661001182.

W przypadku poprawnej rejestracji zostanie przesłany SMS zwrotny informujący o zarejestrowaniu w gminnym systemie powiadamiania.

 


 

W dniach 03.09.2014r.-05.09.2014r. odbędzie się dodatkowy kiermasz podręczników dla "spóźnialskich". 

 

środa            03.09.2014r.  godz. 07.50-09.50

czwartek       04.09.2014r.  godz. 07.50-09.50

piątek           05.09.2014r.  godz. 08.45-12.45

  


 

 


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wszystkich: 142 394
Wczoraj: 352
Dzisiaj: 209
Online: 6

artwolan.pl